Sanktioner mot arbetsgivare ska motverka irreguljär invandring

2007-06-07

”Det är vissheten om att det är lätt att skaffa illegalt arbete i Europa som är den största drivkraften bakom illegal invandring från länder utanför EU. Svartanställningar är inte bara olagliga och ett hot mot EU:s interna marknad, det gör illegala invandrare till en mycket utsatt grupp. Illegala invandrare riskerar ofta livet på resan till Europa, bara för att sedan arbeta under slavlika förhållanden för skrupelfria arbetsgivare.” Detta är enligt EU-kommissionen bakgrunden till ett nytt lagförslag som kriminaliserar arbetsgivare som erbjuder arbete till illegalt bosatta tredjelandsmedborgare.      

Sanktioner mot arbetsgivare som anställer illegalt finns redan i de flesta europeiska länder, men sanktionernas utformning varierar. Och än mer varierar det till vilken grad ländernas myndigheter faktiskt tillämpar dessa sanktioner gentemot företag. Syftet med EU-kommissionens förslag är att skapa likartade regler i EU-länderna och se till att de efterlevs. Under 2006 granskade medlemsstaterna 2 % av företagen. Enligt kommissionen är detta inte tillräckligt och föreslår därför att göra det obligatoriskt att minst 10 % granskas.

- Risken att bli upptäckt är praktiskt taget obefintlig, säger Franco Frattini, EU:s kommissionär för frihet, säkerhet och rättvisa i ett pressmeddelande. Med sanktioner som böter, förbud att delta i upphandlingar och i särskilda fall, så som vid anställning av trafficking-offer eller vid upprepade förseelser, fängelse, hoppas kommissionen att direktivet ska verka avskräckande på arbetsgivare som funderar på att anställa svart.

Om direktivet antas kommer det även bli möjligt för arbetstagare att anmäla företag och få stöd i att kräva ut lön och sociala förmåner.

Cirkulär istället för irreguljär migration?

Med hårdare tag för att bekämpa den irreguljära invandringen presenterade EU-kommissionen i maj också ett meddelande med nya åtgärder för så kallad cirkulär migration och avtal som kan ge öppningar för reguljär invandring. Länder utanför EU som är beredda att samarbeta och intensifiera sina insatser i kampen mot irreguljär invandring, exempelvis genom att ta tillbaka egna medborgare och bedriva informationskampanjer för att avvärja emigration, kan belönas med kanaler för reguljär invandring. Det kan röra sig om underlättande av ekonomisk invandring eller invandring för studier, exempelvis genom mindre strikta visumregler.

Cirkulär migration ska uppmuntras för i huvudsak två kategorier av invandrare: tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i EU, som skulle kunna få tillstånd att röra sig friare mellan hemlandet och EU-landet och personer från länder utanför EU som kan tillåtas arbeta inom EU under förutsättningen att de efter en viss period återvänder hem. Cirkulär migration skulle enligt kommissionen bland annat främja erfarenhets- och kunskapsutbyten samtidigt som ”brain drain” kan undvikas. Kommissionen hoppas nu på en diskussion mellan medlemsstater och andra aktörer om förutsättningarna för cirkulär migration.
 
Sanktioner mot arbetsgivare, kampen mot irreguljär invandring, cirkulär migration och förstärkt samarbete med länder utanför unionen är alla delar i EU:s uttalade mål att skapa ett helhetsperspektiv på migrationsfrågan. Kommissionen presenterade dessutom i maj ett meddelande där fokus riktas på EU:s gränser i öst, och inte bara de i söder, som en del av ett globalt perspektiv på migration.

Emma Cars, emma.cars@temaasyl.se