EU-ländernas integrationsministrar diskuterar gemensamma lösningar

2007-05-20

Tyskland integrationstestar muslimer och Frankrikes nye president Nicolas Sarkozy motsätter sig Turkiet som EU-medlem. Detta är bara två exempel på hur religion allt mer kontrasteras mot ”moderna europeiska och nationella värden”. När integrationsministrarna från EU:s medlemsstater möttes den 10-11 juni i Potsdam rådde enighet kring behovet av att fördjupa samarbetet kring integration och ”interkulturell dialog”. De europeiska länderna står till stor del inför samma utmaningar vad gäller integration, ansåg Tysklands inrikesminister Wolfgang Schäuble, som stod som värd för mötet. Vi måste se till att invandring inte splittrar samhällen och för detta behövs ett nära europeiskt samarbete. Inför mötet uppmanade UNHCR och flyktingorganisationen ECRE EU-länderna att inte ignorera flyktingar i utformandet av en gemensam integrationspolitik.

”Ingen invandring utan integration” sade Franco Frattini, kommissionär för inrikes och rättsliga frågor, i sitt tal som inledde ministermötet. Integration är en förutsättning för framtida invandring, särskilt som EU-kommissionen planerar att öppna för en utökad laglig invandring. I sitt tal tillkännagav Franco Frattini lanseringen av ett nytt åtgärdspaket som ska underlätta invandrares deltagande i samhället. Åtgärdspaketet, som kommer att gå under namnet ”Active Participation”, ska reglera invandrares skyldigheter i relation till längden på vistelsen - rättigheterna skulle emellertid vara konstanta. Enligt Frattini skulle detta kunna innebära att en person som har ett arbetskontrakt på två år måste lära sig språket och samhällssystemet i det aktuella landet. Den som stannar på längre kontrakt skulle behöva leva upp till ytterligare krav som förutsättning för att få permanent uppehållstillstånd. Åtgärdspaketet är baserat på kommissionens förslag från 2000 om ett ”civic citizenship, samhällsmedborgarskap” – (se mer i kolumnen till höger). Frattini påpekade emellertid att åtgärdspaketet kommer att behöva utvecklas ytterligare innan det kan bli aktuellt att implementera i nationella lagar.

Fokus på religion

I Potsdam debatterade EU-ministrarna för första gången interkulturell och inter-religiös dialog. Detta skedde mot bakgrund av att allt fler europeiska länder inlett en dialog med muslimska grupper för att främja integration och delaktighet. Att få människor med olika kulturell och religiös bakgrund att leva tillsammans med de europeiska värdena som grund är en av Europas största utmaningar, sade Maria Böhmer från det tyska ordförandeskapet. För att göra detta måste vi tala med invandrare, inte om dem. Integration är en tvåvägsprocess och samtidigt som samhällen måste vara välkomnande måste invandrare framför allt lära sig det aktuella landets ”språk”, ”värdesystem” och ”levnadssätt”.  Genom en interkulturell dialog ska befolkningen enas kring ett gemensamt värdesystem, något som är grunden och förutsättningen för att de medborgerliga rättigheterna garanteras i moderna samhällen.

En starkare europeisk dimension

Integrationsministrarna diskuterade också hur man kan underlätta utbytet av erfarenheter och förstärka samarbetet på integrationsområdet. Bland annat ska de så kallade nationella kontaktpunkterna för integration få en starkare roll, enskilda länders integrationsåtgärder ska utvärderas genom det så kallade ”Migrant Integration Policy Index” och till 2008 ska en gemensam hemsida upprättas. Den återkommande konferensen ”Integrating cities”, som initierades av Franco Frattini kommer även fortsättningsvis att lyftas fram som ett gott exempel på samverkan och till hösten kommer den tredje rapporten om migration och integration. I samband med mötet publicerade EU-kommissionen också den andra upplagan av Handboken om integration. Handboken samlar erfarenheter från de olika medlemsstaterna och syftar bland annat till att sprida best practice.

Matchande ekonomiska satsningar

EU-ländernas ambitioner på integrationsområdet ska även matchas ekonomiskt. Bland annat genom den nyupprättade ”Europeiska fonden för integration”, som väntas antas formellt av rådet innan sommaren, och som gör 825 miljoner euro tillgängligt för medlemsstaterna under åren 2007-2013. Integrationsfonden kommer att stödja projekt som främjar integration och interkulturell dialog. Ytterligare en satsning på dialog med muslimer görs genom integrationsprogrammet INTI. I samband med mötet i Potsdam presenterade EU-kommissionen 12 nya INTI-projekt, omfattande 4 miljoner euro. Vid sidan av den interkulturella dialogen ska de 12 projekten bland annat undersöka effekterna och betydelsen av de integrationstest för medborgarskap, som ett flertal länder numera använder sig av.

EU:s integrationspolitik ignorerar flyktingar

Flyktingars specifika behov ignoreras när EU utarbetar en gemensam integrationspolitik. Det anser flyktingorganisationen ECRE och UNHCR som presenterade varsin publikation inför ministermötet. Båda organisationerna kritiserar åtgärder inom de antagna direktiv på asyl- och migrationsområdet som enligt organisationerna bidrar till att integrering fördröjs. Tidigare tillgång till arbetsmarknaden och bättre tillgång till språkträning skulle exempelvis kunna bidra till att bryta asylsökandes utanförskap i mottagarsamhället. Framför allt uppmanar ECRE och UNHCR EU-länderna att fylla de luckor som finns i existerande lagstiftning kring varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättigheter. Dessa rättigheter, så som fri rörlighet inom EU och rättigheter relaterade till arbete, utbildning, språkträning och validering, tillfaller varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare efter fem års vistelse. Personer med flyktingstatus är emellertid exkluderade från dessa bestämmelser. UNHCR och ECRE menar att så länge inte flyktingar, men även övriga skyddsbehövande, omfattas av dessa rättigheter, underminerar detta satsningar på integration och delaktighet. EU-kommissionen väntas i juli presentera en revidering av direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning

Slutsatserna från ministermötet väntas antas på nästa möte för rådet för inrikes och rättsliga frågor i juni.

Emma Cars, emma.cars@temaasyl.se

Not:
Sveriges integrationsminister, Nyamko Sabuni deltog inte utan representerades av statssekreteraren Christer Hallerby.

Läs mer om europeisk identitet och invandring på temaasyl.se i artikeln ”Hur blir man en bra europé?”.