Europarådet konsulterar civilsamhället inför vitbok om interkulturell dialog

2007-04-25

Europarådets tredje toppmöte, i Warszawa 2005, fastställdes att en s.k. interkulturell dialog, tillsammans med en politisk och interreligiös dialog, utgör en viktig del i att säkerställa tillvaratagandet av Europas mångfald. Toppmötet förband sig därmed att utöka dialogen såväl inom och mellan de europeiska länderna, som mellan Europa och dess grannregioner: södra Medelhavet, Mellanöstern och Centralasien.

I syfte att utarbeta en enhetlig och långsiktig policy för detta ändamål ska Europarådet utarbeta en vitbok. Vitboken kommer att ligga till grund för Europarådets framtida arbete med interkulturell dialog, ett arbete som syftar till att på sikt bygga ett mer humant och socialt inkluderande Europa, där man på bästa sätt tar till vara mångfalden. Vitboken kommer att innehålla riktlinjer och analytiska och metodologiska verktyg för att främja denna interkulturella dialog. Förutom Europarådet ska även beslutsfattare och praktiker på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med interkulturell dialog ha hjälp av vitboken i sitt arbete.

Ett sätt att tillvarata mångfald


Syftet med en interkulturell dialog är att i en multikulturell värld utveckla en känsla av gemenskap och tillhörighet. Det kan också vara ett verktyg för att förebygga och lösa konflikter genom att öka respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet.

Begreppet definieras i detta sammanhang av Europarådet som ”..ett öppet och respektfullt åsiktsutbyte mellan individer och grupper från olika kulturer som leder till en fördjupad förståelse för den andras världsuppfattning”. Utgångspunkten är parternas lika värde, de grundläggande mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsäkerhet. Med åsiktsutbyte menas all form av interaktivitet som uppenbarar kulturella särdrag, och med kultur avses allting relaterat till levnadssätt, traditioner, tro och övrigt som förts från generation till generation. Begreppet världsuppfattning i sin tur tar fasta på värderingar och tankesätt. 
 

Synpunkter och goda exempel efterfrågas

För att integrera ett gräsrotsperspektiv i vitboken, och för att kunna ta tillvara erfarenheter från alla berörda intressenter, konsulterar Europarådet nu civilsamhället, dvs. frivilligorganisationer, religiösa och etniska samfund, experter, tjänstemän och allmänheten. Detta kan man göra genom att svara på en enkät med 33 frågor på organisationens hemsida eller genom att bidra med "goda exempel". Som goda exempel definieras projekt eller program som har verkat för att främja en interkulturell dialog och som uppnått sina mål, som kan bedrivas inom en given budget och kan implementeras i reguljär verksamhet samt som består av koncept och metoder som kan användas av projektanordnare i andra länder och kulturer.

I konsultationsprocessen deltar även ett antal politiska representanter och intellektuella, som tillsammans kommer att utvärdera resultaten och bidra till utformningen av förslaget.  

Samarbete mellan flera internationella organisationer

Europarådet rekommenderar också samverkan mellan andra organisationer som arbetar med en interkulturell dialog, bl.a. EU, OSSE och Anna Lindh-stiftelsen för interkulturell dialog. Arbete med vitboken tangerar även FN-initiativet Alliansen mellan Civilisationer (Alliance of Civilizations), en högnivågrupp som på Spaniens och Turkiets initiativ bildades år 2005, i syfte att fördjupa och förbättra politiska och kulturella relationer. Högnivågruppen grundades som ett svar på den ömsesidiga misstro, rädsla och de missförstånd mellan muslimska och västerländska samhällen som vuxit fram sedan september 2001. I november 2006 lade Alliansen mellan civilisationer fram en rapport som redovisade och analyserade framväxten av kulturell polarisering och extremism, och som innehöll praktiska rekommendationer för att bemöta problemen. Slutsatser och rekommendationer från denna rapport kommer även att avspeglas i Europarådets vitbok.

Fram till den 30 april 2007 är alla välkomna att lämna in sina synpunkter via Europarådets hemsida. Vitboken förväntas bli klar för publicering inför årsskiftet 2007/2008, och blir därmed ett viktigt bidrag till det av EU utsedda Europeiska året för interkulturell dialog.

Lisa Tönnes, lisa.tonnes@temaasyl.se