Integrationsverkets årsredovisning 2006

2007-02-27

Integrationsverket har lämnat in sin sista årsredovisning till regeringen. Den visar att deras sista hela år som myndighet blev den kanske mest omvälvande. För det första avgick Generaldirektören och blev miljöminister i den regering som sedan beslutade om nedläggning. För det andra behövde myndigheten hantera behovet av ett rekordantal kommunplatser för nyanlända invandrare till följd av den tillfälliga asyllagen och den rekordhöga inströmningen av nya invandrare från Irak.

Ny kunskap

Integrationsverket gav under 2006 ut den fjärde utgåvan av Rapport Integration. Studierna i rapporten bekräftar att det på samtliga områden finns regelverk och ruti­ner som missgynnar utrikes födda och har dis­kriminerande effekter. Rapport Integrations granskning av levnads­förhållanden i Sverige visar också att det fortfa­rande finns stora klyftor mellan utrikes- och inrikes födda. Integrationsbarometern 2005 visar att integra­tionspolitiken har fortsatt stark förankring hos allmänheten i Sverige. En stor majoritet instäm­mer att det är bra för Sverige att människor från olika kulturer blandas med varandra, och att alla invandrare permanent bosatta i Sverige måste ges samma rättigheter som landets egen befolkning. Mer än hälften anser dock att inte­grationen generellt sett fungerar ganska eller mycket dåligt.

Integrationsverket skriver i årsredovisningen om lärdomar från årets rapporter och kunskapsproduktion. Några av de lärdomarna är att:

  • Regelverk och rutiner på olika områden missgynnar utrikes födda.
  • Olika samhällsinsatsers effekter på integra­tionspolitiken utvärderas alltför sällan och strategier för att genomföra utvärderingar saknas.
  • Boendesegregationens etniska karaktär blir allt tydligare.
  • Ungdomar med utländsk bakgrund är över­representerade på gymnasieskolans indivi­duella program. Dessa unga fullföljer i lägre grad gymnasiet – men av dem som avslutar gymnasiestudierna ökar andelen som går vidare till högre studier.
  • Ohälsotalet för utrikes födda försämras.
  • Bland vuxna som står utanför arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen är två tredjedelar utrikes födda.

Introduktion för nyanlända invandrare

Integrationsverkets insatser för introduktion av nyanlända invandrare har under 2006 dominerats av den tillfälliga lagändring i Utlänningslagen som medförde att antalet nyanlända invandrare i behov av introduktion mer än tre­dubblats jämfört med föregående år. Integrationsverket har med hjälp av en förstärkt organisation medverkat i bosättning av tre gånger så många flyktingar och humanitära invandrare som föregående år.

Integrationsverket har också under året tagit fram ett nytt System för Utvärdering av Nyanländas Eta­blering, SUNE. SUNE har testats i samverkan med ett antal pilotkommuner och var klart att tas i bruk vid årsskiftet 2006/07.

Den centrala överenskommelsen om utveck­ling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare har reviderats, vidareutvecklats och kommunicerats med berörda parter under året. I samband med revideringen har Arbetsmark­nadsverkets ledning gett ut nya, tydligare rikt­linjer om arbetsförmedlingarnas medverkan och åtaganden under introduktionen. Enligt Integrationsverket har därmed förut­sättningarna för att överenskommelsens inten­tioner ska få genomslag inom arbetsmarknads­området kraftigt förbättrats.

Arbete har pågått under året för att samman­föra överenskommelsen »Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige« med överens­kommelsen om »Utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare«. Uppgiften har dock försvårats av att parterna inom hälso­området, enligt Integrationsverkets uppfatt­ning, inte kunnat binda sig för konkreta åtagan­den.

Henrik.Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se