NTG-asyl & integration lämnar förslag till nationell politik

2007-02-14

Den nationella temagruppen asyl (NTG-asyl) har, i likhet med tidigare verksamhetsår, sammanställt förslag och rekommendationer till nationell politik. Förslagen bygger på erfarenheter och goda exempel från Utvecklingspartnerskap och projekt i Sverige och andra medlemsstater, främst inom EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden. Förslagen har också sin utgångspunkt i den granskning och analys av system och policies på nationell och EU-nivå som NTG-asyl genomför, bland annat med hjälp av egna forskningsstudier och analyser av annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Förslagsskrivelsen överlämnades vid ett sammanträde med Övervakningskommittén för Equal till statssekreteraren Eva Uddén Sonnergård den 14 februari. Uddén Sonnergård är statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet, som är ansvarigt för Europeiska socialfonden i Sverige. Övriga berörda departement har också tillställts skrivelsen.

Förslagen är förankrade i NTG-asyls referens- och styrgrupper, i vilka det finns en bred representation från olika samhällsområden och berörda målgrupper - asylsökande, flyktingar, forskning, frivilligorganisationer, myndigheter, kultur, media och politik. Ett utökat bilateralt och transnationellt samarbete mellan NTG-asyl och aktörer i andra medlemsstater och med den Europeiska temagruppen asyl (ETG-asyl), i vilken Sverige varit ordförande, har även gett värdefulla bidrag. En systematisk målgruppsinvolvering i NTG:s verksamhet säkerställer att de asylsökandes behov och önskemål får genomslag. Erfarenhets- och kunskapsbasen har, jämfört med tidigare, breddats och fördjupats betydligt.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se