Ouagadougou - handlingsplanen mot människohandel

EU:s Ouagadougou-handlingsplan mot människohandel utarbetades 2002, men antogs inte förrän i november 2006 i samband med ministerkonferensen om migration och utveckling som ägde rum i Tripoli den 22-23 november.

Sverige var tillsammans med Italien pådrivande för att ta fram handlingsplanen, som är ett brett dokument som tar fasta på såväl politiska som juridiska åtgärder för att bekämpa människohandel. I handlingsplanen finns riktlinjer för hur EU:s och den afrikanska unionens, AU:s, medlemsstater bör agera inom följande fem områden:

  1. Förebyggandet och skapandet av medvetenhet kring människohandel
  2. Acceptans av det ”universella prejudikat” som skapas utifrån nationell lagstiftning
  3. Skydd och stöd till offer för människohandel
  4. Utarbetandet av ett juridiskt ramverk inklusive praxis och tillämpning
  5. Samarbete och samordning

Handlingsplanen lyfter bland annat vikten av FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och denna konventions tilläggsprotokoll om kamp mot handel med människor, särskilt kvinnor och barn, liksom andra betydande internationella och regionala instrument.