Kommissionens förslag till gemensam rapport om social trygghet och social integration 2007

2007-01-26

Kommissionens nya rapport om social trygghet och integration bygger på de nationella rapporter som EU:s medlemsländer lämnade till kommissionen hösten 2006. Rapporten är en del i den öppna samordningsmetod som ska stödja medlemsländernas strävan efter en större social sammanhållning. Precis som inom sysselsättningsstrategin handlar den öppna samordningsmetoden att fördjupa det ömsesidiga lärandet mellan medlemsländerna på frivillig basis genom jämförelser och erfarenhetsutbyte.

Bakgrunden till den gemensamma processen för social sammanhållning är att befolkningen blir allt äldre och att globaliseringen ökar. Social integration, pensioner samt hälso- och sjukvård är de tre prioriterade områdena som länderna enats om att arbeta med.

Integration av personer med utländsk bakgrund är en viktig aspekt av den sociala sammanhållningen

En av Kommissionens uppmaningar i rapporten är att särskilt uppmärksamma invandrades och etniska minoriteters situation inom utbildning och arbetsmarknad. I samtliga medlemsländer är ungdomsarbetslösheten, särskilt bland ungdomar med utländsk bakgrund, dubbelt så hög som genomsnittet (18,7 procent i EU-25).

De efterlyser en aktiv integrationspolitik för att öka arbetskraftsutbudet och sammanhållningen i samhället. Integration i det här sammanhanget betyder inte bara politik riktad till invandrade utan till alla genom att t.ex. bekämpa diskriminering och göra förmåner mer direkt beroende av motprestation och genom att förbättra incitament att arbeta.

Ökat fokus på integration och social sammanhållning inom de nya EU-fonderna

I grunden är kommissionen nöjd med de insatser som medlemsländerna rapporterat om i sina nationella rapporter. Att förbättra den sociala integrationen av missgynnade människor, dit etniska minoriteter räknas, är särskilt prioriterat i den Europeiska Socialfonden under perioden 2007-2013. Kommissionen vill att den inriktningen ska bli mer synlig. Den regionala fonden kommer också i större utsträckning än tidigare inrikta sig på social integration och, vilket är nytt, att bekämpa fattigdom i städerna.

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se