Regerings nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007– 2013

I december 2006 presenterade regeringen den nationella strategin för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Strategin vidareutvecklar samordningen mellan den regionala utvecklingspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den europeiska sammanhållningspolitiken i Sverige. Den skall ligga till grund för genomförandet av EG:s strukturfonder i Sverige och vara vägledande för regionala tillväxtprogram och för nationella myndigheter. Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 kompletterar det svenska handlingsprogrammet för tillväxt och sysselsättning 2006-2008.

Den Europeiska Unionens sammanhållningspolitik
Europeiska unionens sammanhållningspolitik har som mål att bidra till ekonomisk och social sammanhållning inom EU. Europeiska Rådet har beslutat om tre mål för sammanhållningspolitiken för perioden 2007–2013: Konvergens, Regional konkurrenskraft och sysselsättning samt Territoriellt samarbete.

Sveriges regioner kommer under perioden att tilldelas medel för insatser inom det andra målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning samt under det tredje målet Territoriellt samarbete. Målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning (som ersätter nuvarande mål 2 och mål 3) syftar till insatser för att främja innovation och kunskapssamhälle, tillgänglighet, miljö och riskförebyggande samt fler och bättre jobb. Målet finansieras under kommande programperiod av de två strukturfonderna, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Integration på arbetsmarknaden blir en viktig del av socialfondens arbete
Regeringen lyfter fram kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud som särskilt viktiga insatsområden för Europeiska socialfonden. Det är, enligt regeringen, väsentligt att Sverige har en arbetsmarknad som fungerar för alla, där alla kan känna sig delaktiga oavsett t.ex. etniskt ursprung. Integration är en nyckelfråga i sammanhanget. Det Europeiska rådet har uppmanat Sverige att bättre integrera svaga grupper på arbetsmarknaden såsom invandrare och ungdomar för att ta tillvara den arbetskraftspotential som de utgör.

Europeiska socialfonden skall under programperioden 2007–2013 bland annat bidra till att utveckla metoder för att öka arbetskraftsdeltagandet i grupper som står långt från arbetsmarknaden samt att förebygga och motverka diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden. Regeringen skriver vidare att situationen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund är mycket bekymmersam.

Storstadspolitiken blir en del av strukturfondsprogrammen
En nyhet i och med den nya programperioden är att storstadspolitiken blir en del av strukturfondsprogrammen. I Sverige ska det ske särskilda insatser i storstadsregionerna som ska bland annat ska främja lokala utvecklingsinsatser i utanförskapsområden, främja en ökad integration och stimulera samverkan och erfarenhetsutbyte med andra storstäder i Sverige och internationellt. Detta kan ses som en fortsättning av den tidigare storstadssatsningen.

Henrik Emilsson Henrik.emilsson@temaasyl.se