Månadens projekt 2007

Här presenteras projekt publicerade under 2007 med olika centrala teman inom bland annat EU-programmen Europeiska flyktingfonden och Equal.


Att vara nyanländ i Turkiet – nyttig läxa för tjänstemän och funktionärer
2007-10-01
Tema asyl har tidigare rapporterat om det transnationella projektet ASSET, finansierat inom ramen för s k Joint Actions i EU-programmen Socrates, Leonardo och Youth. Oravais flyktingcenter i finska Österbotten var en av aktörerna och initiativtagarna till projektet som avslutades 2005. Flyktingscentret har nu genomfört ytterligare ett intressant projekt i EU-programmet Grundtvig, denna gång med målgrupp handläggare och funktionärer inom asyl- och flyktingmottagandet. Förutom Finland deltog organisationer/myndigheter från Finland, Sverige, Norge, Island, Spanien, Nederländerna, Italien, Belgien, Tyskland och Turkiet.
Medborgarkunskap
2007-08-24
Projektet Medborgarkunskap inom Equals tema asyl & integration är en fortsättning och vidareutveckling av delprojektet Vi knäcker koden som genomfördes inom ramen för Utvecklingspartnerskapet ReKOMP i Uppsala. I båda projekten har syftet varit att utveckla modeller för hur elever med utländsk bakgrund bättre skall kunna integreras i den svenska skolan och i det svenska samhället. Insatserna riktar sig till elever och lärare och en viktig slutprodukt för projektet Medborgarkunskap är ett stödmaterial för undervisning i medborgarkunskap i gymnasieskolan med förslag på innehåll och arbetsmetoder. En viktig utgångspunkt för projektet är de elva s k gemensamma grundprinciperna för integration som beslutats av medlemsstaterna inom ramen för en gemensam europeisk integrationspolitik. Hur en av dessa principer – ”Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar” – kan omsättas i praktisk (skol-)verklighet har gett upphov till både livliga och fruktbara diskussioner i projektet.
Hitta hem - från Göteborg till Jämtland
2007-06-01
Mål 3-projektet Enad Kraft utgår från behovet av arbetskraft i vissa delar av norra Sverige och problemet med arbetslöshet och utanförskap i invandrartäta förortsområden i Göteborg – och erbjuder en klassisk lösning på problemet. Med arbetsmarknadspolitiska medel underlättar man för invandrare som önskar flytta från Göteborgsförorterna till arbete och bostad i bl a Ragunda i Jämtland. Projektet, som inleddes 2005, omfattar sju kommuner i norra Sverige som samarbetar med sju stadsdelar i Göteborg. Samarbetet mellan Ragunda kommun, arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningarna i Bergsjön och Kortedala påbörjades redan 2004 och hittills har 23 personer flyttat från Göteborg till jämtländska Ragunda. I en kommun med 6 700 innevånare betyder dessa 23 personer mycket, i synnerhet med tanke på att cirka 1 000 personer flyttat från kommunen sedan 1995.
Kommuner utvecklar asylmottagandet – Södertälje ett gott exempel
2007-04-16
Frågan om en organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande har fått allt större aktualitet under de år som NTG-asyl & integration kunnat verka. Södertälje kommun driver sedan en tid tillbaka ett intressant projekt, delfinansierat av Europeiska flyktingfonden (ERF), i syfte att utveckla ett kommunalt asylboende. Projektet sker i nära samarbete med lokala frivilligorganisationer. NTG-asyl & integration har i sina rekommendationer till regeringen föreslagit att kommuner och frivilligorganisationer skall ta över mottagandet av asylsökande från det statliga Migrationsverket, som nu har den dubbla och svårhanterliga rollen av juridisk och objektiv prövnings- och kontrollinstans och omhändertagande, humanitär och stödjande organisation för människor i kris och oviss väntan. Tidigare har bl a Malmö och Uppsala kommuner arbetat med att utveckla ett förbättrat asylmottagande genom Utvecklingspartnerskapet REKOMP. Västerås och Uppsala kommuner är, tillsammans med Landstinget, drivande i det nu pågående Utvecklingspartnerskapet AROS asyl.
Kom In – Kollektivism möter Individualism
2007-03-06
Att förebygga värderingsmotsättningar genom ökad kunskap om social integration är målsättningen för projektet Kom In, finansierat av Europeiska flyktingfonden och Uppsala kommun. Projektet har tagit ett oförväget grepp om ett antal svåra men viktiga frågor: Hur ser de olika värdegrunderna – värdegrundskartorna – ut som invandrare respektive etniska svenskar lever efter? Vad händer i mötet mellan människor från skilda kulturer och med olika värdegrunder? Hur kan en ömsesidig anpassning och tolerans åstadkommas? Hur kan de olika professionerna i mottagande och introduktion av flyktingar och invandrare öka sina kunskaper och sin kompetens i dessa frågor?
Utvecklingspartnerskapet Make your future - mångkultur - empowerment - arbete
2007-02-07
Make your Future är ett Utvecklingspartnerskap inom gemenskapsinitiativet Equal, Europeiska socialfonden, verksamt i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg. Projektmål är att motverka diskriminerande ohälsa och bidra till kunskapsuppbyggnad samt att utveckla empowerment som strategi och verktyg för utsatta grupper. Partnerskapet består av representanter från frivilligorganisationer, offentlig sektor och näringsliv, sammanlagt 11 partner.
Utvecklingspartnerskapet AROS asyl
2007-01-01
Utvecklingspartnerskapet AROS asyl omfattar ett stort antal aktörer inom Uppsala och Västmanlands län, från landstingen och kommunerna till utbildningsföretag och frivilligorganisationer. Partnerskapets mål är att finna metoder och samarbetsformer som ökar kunskaperna om och förståelsen för hälsans betydelse under asylprocessen.