EU:s direktiv om mottagande av asylsökande

Europeiska rådets direktiv 2003/9/EG från januari 2003 anger miniminormer för mottagande av asylsökande. I direktivets 28 artiklar regleras olika aspekter av mottagandet, bland annat tillträde till arbetsmarknad och yrkesutbildning, skolgång och utbildning för minderåriga, hälso- och sjukvård samt boende och försörjning. Även åtgärder för utsatta grupper, t ex ensamkommande barn och tortyrskadade behandlas.


Kommissionens rapport om hur direktivet tillämpats i medlemsstaterna (november 2007)
Kommissionen publicerade i november 2007 en rapport om hur direktivet tillämpats i medlemsstaterna. Rapporten bygger på en tidigare, icke-offentliggjord, studie av det europeiska forskningsnätverket Odysseus, och är en tämligen kortfattad utvärdering av hur direktivet har fungerat. De resultat som har framkommit i studien har även bidragit till utarbetandet av kommissionens grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet.
ECRE granskar hur medlemsstaterna genomfört mottagandedirektivet (december 2005)
ECRE – European Council on Refugees and Exiles – har granskat hur ett antal medlemsstater genomfört EU:s direktiv om mottagande av asylsökande vad gäller tre viktiga områden: tillträde till arbetsmarknaden, s k materiella mottagningsvillkor och hälso- och sjukvård samt vilka inskränkningar eller indragningar av mottagningsvillkoren som praktiseras.
EU-kommissionen följer upp mottagandedirektivet (juni 2006)
EU-kommisionen har gett det s k Odysseus-nätverket i uppdrag att följa upp och utvärdera hur medlemsstaterna genomfört direktivet om miniminormer för mottagande av asylsökande. Direktivet skulle vara infört i nationell lagstiftning den 6 februari 2005 och bör nu också vara implementerat i praktisk verklighet.
SOU 2003:89 om hur Sverige uppfyller direktivets krav (december 2003)
Sveriges regering har i SOU 2003:89 utrett hur Sverige uppfyller direktivets krav. Den 6 februari 2005 var slutdatum för medlemsstaternas implementering av direktivet. Medlemsstaterna har därefter i olika form rapporterat om hur direktivet implementerats.