Statistik

Här presenteras notiser inom området statistik: bl.a. presenteras olika nationella och europeiska rapporter, studier och projekt.

I vänstermenyn finns länkar till sidor med statistik bland annat över antalet asylsökande som under olika år kommit till Sverige respektive EU och övriga medlemsstater, de asylsökandes ursprungsländer samt bifallsandelar/grunder.

Notiser Statistik

2009-08-14

Nytt från SCB – stort invandringsöverskott första halvåret 2009

Befolkningsstatistik första halvåret 2009
Under det första halvåret ökade folkmängden i Sverige med 36 012 personer, vilket gav en befolkning på 9 292 359 den 30 juni. Invandrade gjorde 45 214 personer medan 18 117 utvandrade under de sex första månaderna. Det stora invandringsöverskottet på 27 097 personer är den främsta orsaken bakom folkökningen. Jämfört med första halvåret 2008 har årets invandringsöverskott ökat med 18 procent. Den stora ökningen beror främst på minskad utvandring. 3 881 personer färre flyttade utomlands under årets första halvår jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

2009-08-06

Migrationsverkets prognos till regeringen

Den prognos över antalet asylsökande som Migrationsverket lämnade till regeringen den 7 maj ligger fast. Verket bedömer fortfarande att antalet asylsökande blir 22 000 i år och nästa år. Dock höjs prognosen över antalet ensamkommande barn med 200.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

2009-01-30

Antal beviljade uppehållstillstånd ökade under 2008

Antalet beviljade uppehålls- och arbetstillstånd ökade under förra året med fem procent till 90 021 tillstånd. Mest ökade antalet tillstånd för arbete och studier.

Drygt 14 500 personer från länder utanför EU beviljades uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige förra året. Det är en ökning med 47 procent jämfört med 2007. Antalet tillstånd för att studera ökade med 25 procent till 11 000 studenter. Även anhöriginvandringen från länder utanför EU har ökat. Under 2008 fick 33 687 anhöriga uppehållstillstånd, en ökning med 14 procent. Cirka 11 200 asylsökande fick uppehållstillstånd förra året.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

2009-01-21

Högt antal asylsökande till Finland

Antalet asylsökande till Finland var år 2008 det högsta hittills under 2000-talet. I synnerhet antalet ensamkommande barn/ungdomar ökade starkt till 650 personer (till Sverige kom motsvarande period drygt 24 000 asylsökande, därav 1 510 barn/ ungdomar). De flesta asylsökande kom från Irak, Somalia och Afganistan. Drygt 60 procent av de asylsökande fick bifall på sin ansökan. Handläggningstiden var i genomsnitt 127 dygn.

Läs mer på finska inrikesministeriets hemsidan

2009-01-08

2008 års statistikrapport om invandrare och integration i Danmark

Danmarks Statistik publicerar årligen en bok som statistiskt beskriver invandrares och deras barns ställning i det danska samhället. Boken har kapitel om utbildning, arbetsmarknad, utnyttjande av välfärd m.m. Jämfört med den statistikrapport om invandrare och integration i Sverige som Statistiska Centralbyrån nyligen gav ut är den danska motsvarigheten betydligt mer detaljerad. I den danska rapporten redovisas inte bara fler ämnesområden, t.ex. kriminalitet, utan de olika statistiska måtten redovisas mer detaljerat efter födelseland och för invandrares barn.

Hämta rapporten Indvandrere i Danmark 2008 här.

2008-12-19

Ny statistikrapport om integration i Sverige

Statistikrapporten Integration – en beskrivning av läget i Sverige ger en bild av integrationen i Sverige när det gäller demografi, utbildning, boende, arbetsmarknad och demokrati. Rapporten visar bland annat att:

  • Sverige hade under 2007 en rekordstor invandring.
  • Elever som är födda i Sverige uppnår bättre studieresultat, mätt som meritvärde i grundskolan och genomsnittligt betygspoäng på gymnasiet, än utrikes födda elever.
  • Det är stora skillnader i boendeformer bland inrikes födda och utrikes födda. För personer födda i Norden, EU-länder och länder i Nordamerika och Oceanien skiljer sig boendeformerna mindre från inrikes födda jämfört med övriga ländergrupper.
  • Det finns skillnader i sysselsättningsnivåer mellan inrikes och utrikes födda. En faktor som är av stor betydelse är hur länge man bott i Sverige. Personer med mindre än fem år i Sverige har mycket låga sysselsättningsnivåer. Det finns även betydande skillnader i sysselsättningsnivåerna avseende födelseland. Det är bland personer födda i Afrika som andelen sysselsatta är lägst.
  • Det finns betydande skillnader i valdeltagande mellan olika grupper i samhället, och de skillnaderna har dessutom i de flesta fall tilltagit på senare tid. När det gäller utrikes födda personer kan det konstateras att de röstar i betydligt lägre grad än inrikes födda. Utländska medborgare röstar i än lägre grad än svenska medborgare som är utrikes födda.

Hämta hela rapporten på Statistiska Centralbyråns hemsida.

2008-10-21

UNHCR:s asylstatistik för första halvåret 2008

UNHCR har nyligen publicerat sin återkommande statistikrapport Asylum levels and trends in industrialized countries som redovisar utvecklingen gällande asylansökningar under det första halvåret av 2008. Det rör sig om asylärenden i första instans. Rapporten inkluderar 38 europeiska länder (varav samtliga EU-länder) samt 6 icke-europeiska länder som regelbundet rapporterar statistik till UNHCR. Under 2007 har UNHCR förbättrat sitt statistiksystem - UNHCR's asylum data monitoring system -  en databas som möjliggör för länderna att månadsvis rapportera uppgifter om asylsökande. Via systemet kan man även jämföra länder med varandra över tid. Italien, som tidigare inte levererade statistik till UNHCR, finns med från och med 2008.

I rapporten konstateras att 165 100 asylansökningar gjordes i de 44 länderna som berörs, en ökning med 3 procent jämfört med samma tidsperiod förra året. I den nordiska regionen märks en viss nedgång i antalet asylansökningar, vilket förklaras av att färre söker asyl i Sverige efter att riktlinjerna för sökande från Irak ändrats, med en högre andel avslag som följd. Utvecklingen i Sverige skiljer sig från övriga Norden, där antalet asylansökningar antingen ökat eller varit oförändrat.

Läs mer och hämta rapporten här

2008-10-10

Fortsatt stor arbetskraftsinvandring till Norge

Under 2007 invandrade 44 300 ikke-nordiska medborgare till Norge. Hälften kom för att arbeta, en tredjedel kom på grund av familjeband, och cirka 10 procent vardera på grund av flykt eller för att studera.  

Norge har upplevt en snabb ökning av antalet arbetskraftsinvandrare – från 4000 till 21400 mellan 2004 och 2007. Det stora flertalet kommer från de nya EU-länderna i östra Europa.

Den största invandringsgruppen är från Polen, totalt 11300 under 2007. 70 procent av dem som för att arbeta. Näst största grupp är invandrare från Irak. Totalt har 19 200 irakiska medborgare invandrat till Norge sedan 1990 som flykting eller på grund av familjeband. Tredje största invandringsgrupp sedan 1990 är tyska medborgare.

Läs mer om invandringen till Norge under 2007 på Statistisk Sentralbyrå.

2008-09-26

Invandringen till EU bidrar till befolkningstillväxt trots låg nativitet i unionen

På grund av det låga barnafödandet i EU skulle unionens befolkning kraftigt minska om det inte vore för invandringen, skriver nyhetsportalen euobserver.com. EU:s statistikbyrå Eurostat offentliggjorde i tisdags aktuella siffror som bl a visar på invandringens betydelse för befolkningstillväxten inom EU.

Med en befolkningstillväxt under 2007 på 0,48 procent eller 2,39 miljoner människor närmar sig unionen nu 500 miljoner invånare, varav invandringen står för hela  80 procent av tillväxten. Jämfört med 2006 ökade invandringen till EU med 16,4% under förra året. Endast en femtedel av befolkningsökningen beror på att fler föds än dör och nio EU-länder (Bulgarien, Estland, Tyskland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Portugal och Rumänien) uppvisade fler dödsfall än födslar under 2007.

Enligt Eurostat kommer invandringen även i framtiden att bidra till en positiv befolkningstillväxt eftersom invandrarna också tenderar att föda fler barn än den genomsnittliga unionsmedborgaren.

Läs artikeln på euobserver.com
  
Läs Eurostats rapport Population in Europe 2007: first results 

2008-09-09

Nyutkommen rapport om invandringen i Spanien

Den tyska webbplatsen Focus Migration tillhandahåller aktuell internationell statistik och analyser inom invandrings-, asyl- och integrationsområdet. Fokus i verksamheten ligger på landprofiler, policyrapporter och utgivningen av nyhetsbrevet Migration und Bevölkerung (endast på tyska). I ett nytt utskick aviserar Focus Migration nya publikationer, bland dem en landrapport om Spanien.

Rapporten skildrar Spanien ur ett historiskt perspektiv, hur landet gått från ett utvandrings- till ett invandringsland. År 1975 levde omkring 200 000 utländska medborgare i Spanien, att jämföras med i slutet av 2007 då närmare 4 miljoner utlänningar hade giltiga uppehållstillstånd i landet. Spaniens befolkning är i dag bland den snabbast växande i Europa. Rapportförfattaren går igenom de olika faserna i Spaniens invandringshistoria samt avslutar med tänkbara framtidsutsikter för landet.

Hämta rapporten här

2008-08-21

Ökad invandring men färre asylsökande

Invandringen, som varit den högsta någonsin de två senaste åren, har ökat med 1 524 personer jämfört med första halvåret 2007. Det anger Statistiska centralbyrån i sin nyligen publicerade befolkningsstatistik. Den största gruppen invandrare under första halvåret var svenska medborgare, 8 242 personer, följt av irakiska och polska medborgare.

Totalt sett ökade Sveriges befolkning med 32 094 personer under det första halvåret i år. Den främsta orsaken till att befolkningen ökar är att invandringen kraftigt överstiger utvandringen. Under första halvåret invandrade 44 957 personer medan endast 21 998 personer utvandrade.

Antalet asylsökande har däremot minskat med 30 procent jämfört med första halvåret 2007. Denna minskning beror enligt Migrationsverket i första hand på att färre irakier har sökt asyl i år - 58 procent färre än under samma tid föregående år(från 9 300 till 3 900).

Migrationsverket bedömer dock fortfarande att Sverige kommer att vara ett relativt stort mottagarland av asylsökande i Europa under de närmaste åren, även om det mesta talar för en varaktig minskning av antalet asylsökande i år och kommande år. I Migrationsverkets senaste prognos förutspås 25 000 personer söka asyl i Sverige i år, jämfört med drygt 36 000 förra året.

Läs pressmeddelande från SCB

Länk till Migrationsverkets senaste prognos

2008-06-26

World Refugee Survey 2008

U.S. Committee for Refugees and Immigrants (USCRI) har nyligen publicerat sin årliga World Refugee Survey. Publikationen innehåller bl.a. artiklar om de mest  utsatta platserna för flyktingar runt om i världen (Europa finns med på denna föga hedervärda lista, tillsammans med bl.a. Sudan och Malaysia), statistik och rapporter om situationen för flyktingar i olika delar av världen.

Länk till rapporten

2008-06-05

Databas presenterar statistik om personer med utländsk bakgrund i OECD-länder

OECD har nyligen lanserat en ny databas för statistik kopplad till migration – DIOC (Database on Immigrants in OECD countries). I databasen ingår omfattande information rörande demografi och arbetsmarknadsetablering bland personer med utländsk bakgrund i OECD-länderna. Databasen har sammanställts i samarbete med OECD-ländernas nationella statistikcentraler.
 
DIOC inkluderar bl.a. information om invandrares ålder och kön, vistelsetid i landet, utbildning, födelseort och placering på arbetsmarknaden. Den nya databasen är ett komplement till den databas som OECD lanserade 2005, och som innehåller data om studieresultat bland OECD-ländernas befolkning enligt födelseort.

Rapporten “A Profile of Immigrant Populations in the 21st Century: Data from OECD Countries” som presenterades redan tidigare i vår, innehåller ett sammandrag av all den nya informationen som nu finns tillgänglig i DIOC.

Länk till databasen (se under "Demography and Population")

2008-04-07

Arbetskraftsinvandringen till Danmark ökar stadigt - asylinvandringen fortsatt låg

Det danska ministeriet för flyktingar, invandrare och integration publicerade i mars rapporten ”Tal och Fakta på udlændingeområdet 2007”.

I rapporten rapporteras om en ny ”invandringsvåg” till landet. Antalet beviljade uppehållstillstånd var ca 20 procent högre 2007 jämfört med 2006. Per capita har Danmark nu en ungefär lika stor invandring som Sverige, men sammansättningen skiljer sig stort. 89 procent av beviljade uppehållstillstånd i Danmark 2007 var för arbete eller studier (motsvarande siffra i Sverige är ca 15 procent). I första hand härrör arbetskraftsinvandrarna från övriga EU-länder som Polen och Tyskland, men även Kina, Indien och USA finns bland de vanligaste ursprungsländerna.

Antalet asylsökande som anländer till Danmark är däremot fortsatt lågt. Medan Sverige registrerade 36 207 asylansökningar (4 asylsökande per 1000 invånare) 2007 var samma siffra i Danmark 2230 (0,4 asylsökande per 1000 invånare).

Läs rapporten "Tal och Fakta på udlændingeområdet 2007”

2008-03-20

Ny statistik från UNHCR: 11 procent av nya asylsökande i industrialiserade länder till Sverige 2007

I UNHCR:s senaste statistikrapport konstateras att de senaste fem årens neråtgående trend i antal asylansökningar har vänt. Statistiken rör nya asylansökningar i första instans i 43 industrialiserade länder. År 2006 var antalet inkomna asylansökningar i dessa länder det lägsta på 20 år, men under 2007 skedde en ökning med 10 procent. 

Orsaken är i första hand det ökade antalet irakiska flyktingar som tagit sig till Europa. Dock påminner UNHCR om att de asylsökande irakier som ansökt om asyl i industrialiserade länder endast utgör 1 procent av de totalt ca 4,5 miljoner irakier som uppskattas befinna sig på flykt.

Sverige tog under 2007 emot 11 % (36 200 asylansökningar) av alla personer som sökte asyl i de industrialiserade länderna, näst mest efter USA (49 200  asylansökningar). Även i relation till befolkningsmängden hamnade Sverige på andra plats, efter Cypern.

Efter Irak var – globalt sett – Ryssland, Kina, Serbien och Pakistan de vanligaste ursprungsländerna för asylsökande. Antalet asylsökande irakier steg under 2007 med 80 procent. Utöver detta ökade antalet asylsökande från Syrien och Somalia mest, med 42 respektive 47 procent.

UNHCR håller för närvarande på att samla information om utfall av asylprocesserna, dvs hur många av ovanstående asylsökande som fått bifall (dvs erhållit flyktingstatus eller uppehållstillstånd på andra skyddsgrunder) respektive avslag. Dess uppgifter publiceras separat.

Läs hela rapporten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabellen visar antal asylsökande i de tio EU-länder och fem övriga industrialiserade länder som tagit emot flest asylsökande under 2007, i relation till befolkningsmängden. 


För statistik rörande asylsökande i Sverige 2007, se Migrationsverkets hemsida

 

2008-02-29

Antalet asylsökande i Nederländerna det lägsta sedan 1988

Medan Sverige upplever ett rekordstort antal asylsökande redovisar Statistics Netherlands att antalet asylsökande till Nederländerna under 2007 är det lägsta sedan 1988.

2007 sökte cirka 9 700 personer asyl i Nederländerna, varav 7 100 var förstagångssökande. Ungefär hälften av de asylsökande kommer från Irak (2 500) och Somalia (2 000).

Läs mer på Statistics Netherlands hemsida.

2008-02-07

Rekordmånga invandrade till Danmark 2007

Precis som Sverige och Norge upplevde Danmark en rekordstor invandring under 2007. Under 2007 fick 58 500 personer uppehållstillstånd, en ökning på knappt 12 000 jämfört med 2006. Majoriteten kommer från de gamla EU-länderna och Norden och för att arbeta eller studera. Totalt fick 37 476 personer uppehållstillstånd för att arbeta eller studera, vilket är 30 procent fler än under 2006.

Nästan 14 000 av invandrarna kommer från de nya EU-länderna i f.d. Östeuropa. Antalet som invandrar som experter har ökat med 50 procent, mestadels indier. De fem största nationaliteterna var Polen, Tyskland, Kina, Ukraina och Indien. Traditionella invandrarländer som Turkiet och Pakistan har haft en markant minskning i antalet invandrare.

Få får stanna av skyddsskäl eller på grund av familjeinvandring

Antalet som invandrar som familj ökade till knappt 4 500 under 2007, varav många har nordisk anknytning. 1 275 personer fick stanna av asylskäl. Sammantaget utgjorde andlen asyl- och familjeinvandrare nio procent av den totala invandringen. I Sverige utgjorde de två kategorierna tillsammans 63 procent av invandringen under 2007.

Läs mer på integrationsministeriets hemsida.

2008-02-02

Antalet uppehållstillstånd ökar - framförallt för skyddsbehövande

Under 2007 beviljades sammanlagt 67 030 personer uppehållstillstånd i Sverige. Det är en liten ökning jämfört med året innan då 66 238 personer beviljades uppehållstillstånd.

Sammanlagt fick 18 414 personer uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl m.m. Motsvarande siffra år 2006 var 10 273. Eftersom 14 823 personer fick tillstånd p.g.a. av den tillfälliga lagen beviljades sammanlagt 25 096 tillstånd på dessa grunder 2006.

29 515 personer fick uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning. 7 691 av dem var anhöriga till personer som fått tillstånd som flyktingar m.m. Året innan var motsvarande siffra 3 728.

18 779 personer fick uppehållstillstånd på grund av studier (8 920) eller arbete (9 859, varav 542 av dessa fick permanent uppehållstillstånd).

Under året registrerade dessutom 19 065 EU/EES-medborgare och deras anhöriga sin uppehållsrätt i Sverige.

Det totala antalet uppehållstillstånd ökade mellan 2005 och 2007 med knappt 40 procent. De kategorier som haft den största ökningen av uppehållstillstånd är skyddsbehövande som ökat med nästan 900 procent mellan 2005 och 2007, från 1 174 till 10 208 personer och anhöriga till flyktingar som under samma period ökat med 380 procent, från 2 004 till 7 691 personer.

Läs mer om statistiken över antalet uppehållstillstånd på Migrationsverkets hemsida.

2008-01-27

UNHCR:s statistiska årsbok för 2006: fler fördrivna personer men färre rapporterade asylansökningar

I december 2007 publicerade FN:s flyktingorgan UNHCR sin statistiska årsbok för 2006. I årsboken görs en analys av situationen rörande personer inom organisationens mandat, dvs. flyktingar, internflyktingar, asylsökande, statslösa, m.fl.. Antal, sammansättning och övriga utvecklingstendenser är sammanställda och uppdelade enligt geografiska områden.

Enligt UNHCR gjordes globalt sett 605 000 nya ansökningar om asyl hos myndigheter eller UNHCR under 2006, vilket är 10 procent färre än år 2005. Flest ansökningar inkom i Europa (307 000), följt av Afrika (159 000), Amerika (78 000), Asien (53 500) och Oceanien (7 100). Jämfört med tidigare år har skillnaden mellan personer som söker asyl i utvecklingsländer (40 procent av totala antalet ansökningar globalt sett) respektive industrialiserade länder (60 procent) minskat. Som en möjlig förklaring till detta uppges den allt mer restriktiva asylpolitiken, med stängda gränser i bl a Europa, vilket leder till att fler asylsökande istället tvingas söka skydd i utvecklingsländer.

Sverige placerade sig på sjätte plats bland de länder som globalt sett tog emot flest asylsökningar. Detta efter Storbritannien, Frankrike, Kenya, USA och Sydafrika som toppade listan.

Asylsökande utgör dock endast en liten del av de fördrivna personer som hör till UNHCR:s mandat. Totalt fanns det under 2006 32,9 miljoner personer runt om i världen som lyder under UNHCR:s mandat, och majoriteten av dessa finns fortsättningsvis i utvecklingsländer: Asien (15 miljoner) och Afrika (ca. 10 miljoner) är de världsdelar där störst antal fördrivna personer befinner sig. Europa var under 2006 den enda världsdel som inte såg en ökning i antal personer under UNHCR:s mandat.

Rapporten finns tillgänglig på UNHCR:s hemsida

Se även UNHCR:s statstiska databas för mer relevant statistik
2008-01-15

Ny statistikrapport om integration i Norge

Statistisk Sentralbyrå har gett ut en ny statistikrapport om integration: Fakta om innvandrere og deras efterkommere 2007: Hva tallene kan fortelle. Rapporten ger en översiktlig bild av den invandrade befolkningen i Norge: om befolkningssammansättning, utbildning, arbetsmarknad, inkomster, valdeltagande, attityder och levnadsvillkor.

Hämta rapporten här.

2008-01-10

Statistiska Centralbyrån lanserar integrationsportal

SCB har lanserat en integrationsportal på deras hemsida där de samlar tillgänglig statistik inom integrationsområdet.

SCB har fått ett utökat ansvar för integrationsstatistik i och med Integrationsverkets nedläggning den 1 juli 2007. Integrationsverket ansvarade bl.a. för analys och publicering av statistik över integration och arbetade utifrån databasen STATIV. Databasen, analysarbete samt publicering av statistik har nu överförts till Statistiska centralbyrån, SCB.

Länk till integrationsportalen finns här. Våra grannländer har sedan tidigare liknande sidor, se temasidan hos Norges Statistisk Sentralbyrå och Danmarks motsvarighet på integrationsdepartementet: Tal och statistik.

2007-11-15

Invandingen till Sverige fortsätter att vara rekordhög

SCB har redovisat ny befolkningsstatistik för de tre första kvartalen 2007. Den visar att Invandringen fortsätter att vara mycket hög. Till och med september har 73 953 personer invandrat. Det är i stort sett lika många som september förra året som var ett rekordår.

Den största gruppen som invandrar till Sverige i år är liksom tidigare år svenska medborgare tätt följt av irakiska medborgare. Jämfört med förra året har invandringen av irakiska medborgare ökat med drygt 30 procent. Hittills i år har 12 821 svenska medborgare och 9 203 irakiska medborgare invandrat till Sverige. 

Den 1 januari i år blev Rumänien och Bulgarien medlemmar av den Europeiska Unionen. Detta innebär bland annat att medborgare från dessa två länder lättare kan invandra till Sverige på grund av den fria rörligheten inom EU. Sedan denna utvidgning har 1 957 rumäner och 927 bulgarer flyttat till Sverige. Även invandringen från Polen har fortsatt att öka. I år har 5 777 polacker flyttat till Sverige.

Läs mer om statistiken på SCB:s hemsida.

2007-10-17

Nya uppgifter om ”båtflyktingar” till södra Europa

UNHCR har publicerat siffror från italienska och spanska myndigheter som för första gången på flera år visar en nedgång i antal irreguljära migranter som med båt anländer till ländernas kuster. Hittills har 14 000 personer anlänt till Italien i år, jämfört med 22 000 förra året. På Kanarieöarna är motsvarande siffror 7000 för i år, respektive 32 000 för 2006. Även i Malta har antalet s.k. ”båtflyktingar” minskat något. Däremot har antalet irreguljära migranter som med båt anlänt till Grekland från Turkiet ökat drastiskt.  

Andelen av de irreguljära migranterna som ansöker om asyl varierar stort: i Malta rör det sig om ca. 70%, i Italien drygt 30%. På Kanarieöarna är det enligt uppgift endast ett fåtal som ansöker om asyl, medan uppgifter från Grekland saknas. Däremot är man medveten om att det är svårare för personer som på irreguljära vägar tar sig till Grekland att få tillgång till asylprocessen.
    
Läs artikel "Between the devil and the deep blue sea: mixed migration to Europe" på UNHCR:s hemsida 

Se även UNHCR:s karta över rutter för irreguljär invandring till Europa 


 

2007-10-04

EU tar emot allt färre asylansökningar- Sverige bland undantagen

I Eurostats nyligen publicerade rapport över asylansökningar i EU 2006 framgår att trenden med fortsatt minskning av antalet asylansökningar i unionen fortsätter. De senaste fem åren har antalet asylsökningar minskat med över 50 %, sedan 2005 har antalet ansökningar minskat med 15 %.

Sverige var dock en av de medlemsstater där antalet asylansökningar ökade, med 38 % fler ansökningar 2006 än 2005. Bland de länder som tog emot flest asylansökningar placerade sig Sverige på tredje plats med 24 300 ansökningar, efter Frankrike (26 300) och Storbritannien (27 900). Även räknat i relation till antal invånare var Sverige på tredje plats med 2.7 ansökningar per 1000 invånare, efter Malta (3.1) och Cypern (5.9). Intressant är att notera att Spanien, trots det stora antalet ”irreguljära immigranter” endast registrerade drygt 5295 asylansökningar 2006 (0.1 ansökningar per 1000 invånare).

Förutom Sverige såg även Litauen, Grekland och Ungern en märkbar ökning av antal asylansökningar. De vanligaste ursprungsländerna för asylsökande till EU under 2006 var Irak, Ryssland, Afghanistan och Turkiet.

Läs hela Eurostats rapport

2007-08-09

Migrationsverkets prognos för 2007 – 2010: Mellan 30 000 och 40 000 asylsökande per år beräknas komma till Sverige

Inget tyder på en minskning av antalet asylsökande till Sverige, enligt Migrationsverket, som i sin senaste prognos räknar med i genomsnitt 35 000 asylsökande per år under 2008 – 2010. Under 2007 beräknas cirka 40 000 asylsökande komma till Sverige, därav cirka hälften från Irak. Antalet inskrivna i mottagningssystemet anges till 33 500 under 2007 respektive 34 200 under 2008 för att därefter minska något under 2009 och 2010 (32 000 respektive 30 600).

Läs Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos 2007-08-02

Läs Tema asyls artikel och kommentar till prognosen

2007-07-14

Dubbelt fler asylansökningar till Sverige

Migrationsverket presenterade nyligen sin halvårsstatistik och som väntat har antalet asylansökningar ökat kraftigt. Under årets första sex månader sökte 17 646 personer asyl i Sverige, vilket är nästan dubbelt så många som under samma period förra året, då 8859 asylansökningar inkom. Den 30 juni 2007 var totalt 32 756 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, varav drygt hälften bor i så kallat eget boende.

Största orsaken bakom ökningen av antalet asylsökande är krisen i Irak. 53 procent av alla personer som sökt asyl i Sverige i år kommer från Irak, medan den näst största gruppen (dock endast 9 procent) utgörs av somalier. Migrationsverket uppskattar att uppemot 40 000 personer beräknas söka asyl under 2007.

Se Migrationsverkets hemsida för ytterligare statistik

2007-07-03

Europeiskt forskningscenter har studerat nivån av fattigdom bland invandrargrupper i 14 europeiska länder

The European Centre for Social Welfare Policy and Research är en FN-understödd organisation med säte i Wien. Centret är specialiserat på policy och forskning som berör social välfärd. Inom ramen för centrets verksamhet bedrivs forskningsprojektet European Observatory on the Social Situation som finansieras av EU-kommissionen (Direktoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter). Under våren 2007 har rapporten Poverty Among Migrants in Europe publicerats som en del i projektet. I rapporten analyseras nivån av fattigdom bland olika invandrargrupper i 14 europeiska länder, däribland Sverige. Studien skiljer på immigranter födda i ett tredjeland som skaffat sig medborgarskap i ett europeiskt land och de som är födda i ett europeiskt land men har medborgarskap i ett tredjeland. Det konstateras i rapporten att EU-medborgare och tredjelandsmedborgare utgör två vitt skilda grupper och att tredjelandsmedborgare i de flesta undersökta länder löper betydligt högre risk att drabbas av fattigdom. Den senare gruppen löper nästan dubbelt så hög risk att hamna i fattigdom jämfört med EU-medborgare. I Sverige är risken störst, 35 procent, att råka ut för fattigdom om man har medborgarskap i ett land utanför EU. Lägst risk att drabbas av fattigdom, 12 procent, löper de immigranter som är födda i ett annat EU-land. I Belgien lever närmare 60 procent av tredjelandsmedborgarna i fattigdom, att jämföra med Danmark där motsvarande siffra är 18 procent.

Fattigdom definieras i rapporten i enlighet med de sk Laeken-indikatorerna för fattigdom och social exkludering som fastslagits av EU och används i jämförande syfte medlemsländerna emellan. Enligt Laeken räknas man som fattig om man har inkomster på mindre än 60 procent av medelinkomsten i det land man bor.

Hämta Poverty Among Migrants in Europe här 

2007-07-01

UNHCR-rapport indikerar ökat antal flyktingar i världen

I en ny statistikrapport anger UNHCR att antalet flyktingar i världen har stigit för första gången sedan år 2002, till stor del som ett resultat av kriget i Irak.

UNHCR rapport ”2006 Global trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless persons” som släpptes förra veckan visar att antalet flyktingar under organisationens mandat steg med 14 procent till nästan 10 miljoner personer under förra året. Den största gruppen flyktingar under 2006 utgjordes av afghaner (2,1 miljoner), följt av irakier (1,5 miljoner), sudaneser (686 000) och somalier (460 000).  

Ovanstående siffror inkluderar inte de ca 4,3 miljoner palestinska flyktingar som befinner sig i Jordanien, Libanon, Syrien och de ockuperade territorierna i Palestina och som faller under den särskilda organisationen UNRWA:s (United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East) mandat. Tillsammans uppgår antalet flyktingar under de båda organisationernas mandat till mer än 14 miljoner.

Läs hela rapporten på UNHCR:s hemsida

2007-06-05

Fortsatt fall i antal asylsökande till Storbritannien

Antalet asylansökningar i Storbritannien fortsätter att sjunka enligt det brittiska inrikesministeriets rapport från det första kvartalet 2007. Från januari till mars 2007 sökte 5 680 personer asyl i landet, 12 procent lägre än under samma period förra året.

Under de senaste åren har antalet asylansökningar i Storbritannien sjunkit stadigt. Efter en topp 2002 med drygt 100 000 ansökningar tog landet endast emot 27 000 år 2006. De asylsökandes ursprungsländer är fortsättningsvis länder där grova brott mot de mänskliga rättigheterna begås, eller där en väpnad konflikt pågår. Efter Afghanistan som står i topp, kom det flest asylsökande under årets första månader från Iran, Kina, Somalia och Eritrea.

Den 31 mars 2007 fanns drygt 49 000 asylsökande inskrivna i det brittiska mottagningssystemet, varav 5000 är ensamkommande barn.

Läs hela statistikrapporten från Home Office

2007-05-30

Fyra nya statistiska meddelanden om migration/integration från Danmarks Statistik

Danmarks Statistik är flitiga när det gäller att redovisa statistik som har att göra med migrations- och integrationsfrågor. Bara i maj har de gett ut fyra relaterade meddelanden.

Asylansøgninger og opholdstilladelser 1. kvt. 2007 visar att antalet arbetstillstånd ökar snabbt i Danmark. Framförallt är det polacker som invandrar till Danmark för att arbeta. Första kvartalet beviljades 158 personer asyl i Danmark.

Indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere 1. april 2007 ger en bild av den invandrade beflokningen i Danmark. Det är framförallt personer födda i Polen som ökar och de är nu den femte största invandrargruppen. Invandrare och deras barn utgör sammanlagt 8,9 procent av den danska befolkningen.

Kriminalitet og national oprindelse 2005 redovisar brottsligheten för personer med utländsk bakgrund i Danmark. Danmarks statistik har utarbetat ett kriminalitetsindex som visar gruppers kriminalitet jämfört med hela befolkningen. 

Befolkningsfremskrivninger 2007-2050 visar att antalet personer i förvärvsarbetande ålder kommer att minska stadigt de närmaste decennierna samtidigt som de  äldre blir fler. Danmarks Statistik räknar med att andelen invandrare kommer att öka från dagens 6,6 procent till 9 procent 2050.

2007-05-04

UNHCR lanserar migrationsrelaterad databas

UNHCR lanserade nyligen en migrationsrelaterad databas, Statistical Online Population Database. Databasen innehåller data om flyktingar, asylsökande, återsända flyktingar, statslösa personer m fl i mer än 150 länder. Viss statistik sträcker sig så långt tillbaka som till 1951 då UNHCR grundades.

Läs mer om UNHCR:s databas 

2007-04-26

Sysselsättningen för utrikes födda ökar

Ny kvartalsstatistik från SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) visar att andelen sysselsätta av den vuxna befolkningen (20-64 år) är 78,8 procent. Det är en ökning med 1,3 procentenheter sedan första kvartalet 2006. Utrikes föddas sysselsättning har under samma period ökat från 63,2 procent till 65,1 procent.

Det är framförallt de utrikes födda männen som står för ökningen i sysselsättning. 70,3 procent av dem hade arbete första kvartalet 2007, jämfört med 60,5 procent av de utrikes födda kvinnorna.

Mer information finns på SCB:s hemsida.  

2007-04-02

Parlamentet antog resolution om asylstatistik

Harmoniseringen av migrationsstatistiken tog nyligen ett steg framåt då Europaparlamentet antog en resolution angående det förslag till förordning som lades fram i september 2005. Belsutsprocessen gällande fördraget har fördröjts på grund av meningsskiljaktigheter mellan rådet och parlamentet om huruvida förslaget skulle behandlas enligt medbeslutandeförfarandet (dvs. om parlamentet skulle ha medbeslutanderätt eller endast en kosultativ roll i beslutsfattandet).  

Enligt förslaget ska  förordningen fastställa allmänna bestämmelser för insamling och sammanställande av gemenskapsstatistik om:

(a) Invandring till och utvandring från medlemsstaternas territorier
(b) Medborgarskap och födelseland för de fysiska personer som är bosatta på
medlemsstaternas territorium.
(c) Administrativa och rättsliga förfaranden i medlemsstaterna som rör invandring,
beviljande av uppehållstillstånd, medborgarskap, asyl och andra former av
internationellt skydd och förebyggande av illegal invandring.

Behovet av begriplig och jämförbar europeisk statistik om en rad migrationsrelaterade frågor ses som en viktig del i utvecklingen av gemenskapens harmoniserade politik och lagstiftning när det gäller migration och asyl. För närvarande finns det stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller hur
statistik om migration framställs och vilka personer som definieras som invandrare i statistiken, och harmoniseringen förväntas bli ett komplicerat förfarande som kommer att realiseras gradvis.

Läs förslaget till förordning om gemenskapsstatistik 

2007-02-19

Invandring bidrar till rekordsnabb befolkningsökning i Sverige

Under år 2006 ökade Sveriges befolkning med 65 505 personer vilket gav en folkmängd på 9 113 257 personer den 31 december.

Invandringen ökade med 47 procent till 95 750 personer. Av dessa var 47 procent kvinnor och 53 procent män. År 1994, då många kom från krigets Jugoslavien, var tidigare det år som hade flest invandrare. Invandringsökningen berodde till största delen på den tillfälliga asyllag som i vissa fall gav asylsökande rätt till en ny prövning.

Stor ökning av invandrare från Irak

Liksom tidigare år var den största enskilda invandrargruppen svenska medborgare, 16 procent av den totala invandringen. Därefter kom irakiska medborgare med elva procent. Invandringen av svenska medborgare ökade med tio procent medan invandringen av irakiska medborgare ökade med hela 269 procent jämfört med 2005. De två nästföljande länderna i storleksordning var Polen och Danmark. Även de hade en större invandring än föregående år.

Rekordmånga nya svenska medborgare

Under 2006 erhöll 51 239 personer svenskt medborgarskap genom ansökan. Aldrig tidigare har så höga siffror uppmätts. Största antalsmässiga ökningen skedde bland irakiska medborgare, där 12 895 personer erhöll svenskt medborgarskap.

Läs hela pressmeddelandet från SCB.

2007-01-30

Fortsatt hög arbetslöshet för utrikes födda

Statistiska Centralbyrån redovisade den 24 januari arbetskraftsundersökningen för december månad 2006. Utvecklingen är positiv. Antalet sysselsatta ökade med 81 000 personer jämfört med december 2005. Sysselsättningsökningen har pågått sedan andra halvåret 2005.

Arbetslösheten fortsätter också att minska, både antalet och andelen arbetslösa sjönk. Antalet arbetslösa var 211 000 personer, en nedgång med 33 000 jämfört med december 2005. Andelen arbetslösa var 4,6 procent av arbetskraften, jämfört med 5,4 procent i december 2005.

Arbetslösheten minskar, men inte för utrikes födda

Arbetslösheten för ungdomar och utrikes födda fortsätter dock vara hög. För ungdomar 16-24 år var arbetslösheten 10,6 procent. För inrikes födda var arbetslösheten 3,7 procent, en minskning från 4,5 procent i december 2005. Bland utrikes födda var arbetslösheten 10,5 procent. Förändringen av arbetslösheten för utrikes födda ligger inom den statistiska felmarginalen. 

Läs mer på Statistiska Centralbyråns hemsida

2007-01-25

Allt fler med utländsk bakgrund arbetar inom kommun och landsting

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gav hösten 2006 ut två rapporter om antalet utrikes födda som under 2005 var anställda i Sveriges kommuner, landsting och regioner, inom vilka yrken de arbetar samt framtida prognoser. Trenden visar att de anställda med utländsk bakgrund blir allt fler.

Ladda ner Utrikes födda anställda i kommuner 2005 

Ladda ner Utrikes födda anställda i Landsting och regioner 2005 

Läs mer om rapporterna på SKL:s hemsida

2007-01-24

Ny statistikrapport: Innvandring og innvandrere 2006

NTG-asyl & integration uppmärksammade nyligen Danmarks årliga statistikrapport om invandring och invandrade. Norge har också publicerat en omfattande statistisk genomgång av situationen för invandrade i vårt västra grannland. Rapporten Innvandring og innvandrere 2006 innehåller avsnitt om demografi, utbildning, arbete, inkomst, valdeltagande och attityder till invandring.

Drygt 40 000 invandrade till Norge under 2005. Polacker var den största gruppen med en nettoinvandring på ungefär 3000 personer. Klyftorna på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda är inte lika stora som i Danmark. 2005 hade 69,4 procent av dem mellan 16-74 år arbete. För utrikes födda var andelen 57,5 procent. Personer från Norden hade högst andel sysselsatta med 72,4 procent och lägst hade personer från Afrika med 41,8 procent. Personer från de nya EU-länderna i Östeuropa har haft en mycket stark sysselsättningstillväxt under senare år och arbetar nu i lika stor utsträckning som befolkningen i genomsnitt.

Ladda ner rapporten här 

Gå till Statistisk Sentralbyrås temasida om invandring och invandrare

2007-01-21

Stora klyftor på arbetsmarknaden i Danmark

I november 2006 presenterade Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i Danmark statistikrapporten Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Rapporten ger en bild av situationen för personer med utländsk bakgrund när det gäller utbildning och sysselsättning.

Statistiken mäts på olika sätt i Sverige och Danmark vilket gör det svårt med direkta jämförelser. I Danmark delas statistiken vanligen upp i 1. Danskar, 2. invandrare från västliga länder och 3. invandrare från icke-västliga länder. Dansk integrationspolitik riktar sig också främst mot invandrade från icke-västliga länder.

Klyftorna på den danska arbetsmarknaden är stora. För inrikes födda med dansk bakgrund har 78 procent av dem mellan 25-64 år arbete. Motsvarande siffra för utrikes födda från icke-västliga länder är 47 procent. Skillnaden i sysselsättning mellan olika ursprungsländer och för män och kvinnor från icke-västliga länder är också stor. Personer från Pakistan och Marocko har t.ex. relativt ofta arbete medan det är betydligt mer ovanligt för personer från Somalia.

Hämta hela statistikrapporten här 

2006-12-20

Tillfälliga asyllagen ger stor invandring

Enligt SCB:s preliminära statistik för år 2006 beräknas 96 800 personer invandra under året, vilket är den högsta siffran sedan mätningarna infördes (1875). Jämfört med föregående år är invandringen 48 procent högre, eller drygt 31 000 personer fler beräknas invandra. En person räknas om invandrad när vederbörande folkbokförts i Sverige. Den huvudsakliga förklaringen till det höga invandringstalet är den s k tillfälliga asyllagen som gav ett stort antal asylsökande och gömda flyktingar möjlighet till förnyad prövning under året, och därmed ofta, uppehållstillstånd.

Läs pressmeddelandet på SCB:s hemsida

2006-10-02

Antalet asylsökande minskar till Europa - men Norden undantag

I UNHCR:s nyligen publicerade halvårsrapport om inflödet av asylsökande till de 36 industrialiserade länderna i världen framgår att den nedåtgående trenden fortsätter.

Knappt 135 000 nya ansökningar registrerades under första halvåret 2006, jämfört med 190 000 år 2004. Inom EU-området registrerades drygt 89 000 ansökningar första halvåret 2006 mot 134 000 år 2004. Minskningen mellan första halvåren 2005  respektive 2006 inom EU uppgår till 21 procent.

Läs hela artikeln på Tema asyl & integration
2006-07-05

Migration motverkar demografisk stagnation i Europas länder – Eurostats data för 2005 analyserade

På hemsidan Migration Information Source skriver Rainer Muenz vid Hamburg Institute of International Economics and Erste Bank i artikeln "Europe: Population and Migration in 2005" om befolkningsutveckling och migration i de europeiska länderna under 2005. Artikeln grundar sig på demografiska data hämtade från Eurostat, EU:s statistikbyrå.

Läs artikeln på Migration Information Sources hemsida

2006-04-10

THESIM - Towards Harmonised European Statistics on International Migration

Projektet THESIM - Towards Harmonised European Statistics on International Migration har tillkommit med utgångspunkt från det faktum att data och statistik om internationell migration är bristfälliga. Problemen uppmärksammades redan under 1970-talet av internationella organ och har diskuterats regelbundet sedan EU:s statistikbyrå Eurostat 1990 utkom med den första rapporten om harmonisering av internationell migrationsstatistik bland de då 12 medlemsstaterna. Intensivt samarbete har därefter bedrivits mellan berörda europeiska och internationella organ i syfte att förbättra situationen och uppdatera FN-rekommendationer för internationell migrationsstatistik, parallellt med EU:s aktionsplan inom området.

Projektet finansieras inom ramen för EU-kommissionens forskningsbudget och implementeringsperioden löpte mellan april 2004 och maj 2005.

Projektet THESIM har under våren 2006 (mars) publicerat i en handbok med uppdaterade statistiska data om migration och asyl i EU. En presskonferens hölls i Bryssel den 30 mars 2006 i samband med publiceringen av handboken. Läs mer om presskonferensen och ladda ner dokument och intressanta presentationer från den på Université Catholique de Louvains hemsida

Läs mer om THESIM på ICMPDs (International Centre for Migration Policy Development) hemsida

Beställ och läs mer om handboken på förlagets hemsida

2006-03-28

Ny migrations- och asylstatistik från UNHCR och SCB

En kraftig minskning av antalet asylsökande har skett under 2005 enligt UNHCR:s statistik för år 2005. I förhållande till år 2004 har 15 procent färre ansökningar  registrerats i de s k industrialiserade länderna, 336 000, jämfört med 394 000.  Jämfört med toppnoteringen hittills under det innevarande decenniet, 2001, har antalet halverats. År 2001 registrerades hela 665 000 asylsökande i de industrialiserade länderna (hit räknas 50 länder, inklusive EU).

SCB:s statistik över invandrare och asylsökande till Sverige 2005, som också innehåller internationella jämförelser, visar liknande tendenser. En intressant iakttagelse är emellertid också att befolkningsökningen i EU nästan uteslutande beror på internationell migration. Av den uppskattade totala befolkningsökningen 2005 på två miljoner, bidrog invandringsöverskottet med 1,7 miljoner.

Läs hela artikeln

2006-03-23

Irregular Migration and Asylum and Information and Data Exchange in Europe (ARGO project IMA- IDEE)

Inom ramen för ARGO:s budget för 2003 inleddes ett samarbete mellan svenska Migrationsverket, tjeckiska inrikesministeriet, nederländska Immigration and Naturalisation Service Information och det nederländska justitiedepartementet. Våren 2005 inrättades en hemsida med uppdaterad statistik om asyl och irreguljär migration. Projektets syfte är att stärka samarbetet vad gäller insamlande och utbyte av statistik relaterad till migration och asyl, producera jämförelser och analyser samt förbättra den statistiska kunskapsbasen inom området.

Till hemsidan (lösenordsskyddad)